RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stalzłom Sp.z.o.o., ul. Bukowa 2, 14-100 Ostróda, z którym można skontaktować się mailowo na adres recepcja@sajmino.pl, osobiście lub pisemnie pod w/w adresem oraz pod numerem telefonu + 48 607 190 190.

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 533 327 047 lub adresem mailowym oklinska@togatus.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytania w związku z zainteresowaniem naszą ofertą, zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszeniami, w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz stosowania monitoringu wizyjnego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli ma to zastosowanie, w innych celach na podstawie zgody jeśli została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom w stosunku do których jesteśmy zobowiązani z mocy prawa do ich przekazywania lub powierzone naszym podwykonawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. w celu obsługi księgowej, prawnej, marketingowej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i zgodnie z naszymi poleceniami.
 4. Posiada Pan/Pani prawo żądania: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo: przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Będziemy przetwarzać uzyskane dane najkrócej, jak to możliwe. Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych osobowych upływa z okresem przydatności tych danych tj:
 • w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania umowy, przetwarzanie będzie trwało dopóki trwa okres przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z przepisów prawa;
 • dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów;
 • dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes;

lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli podstawą przetwarzania była zgoda wyrażona dla innych celów lub dane były przetwarzane dla celów marketingowych.

 1. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w dowolnym momencie, przy czym nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Informujemy, że podanie niezbędnych danych w celu przedstawienia oferty lub wykonania umowy jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania wymienionych czynności. W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, można ją wycofać w każdej chwili bez wpływu na umowę.
 3. Podane dane mogą podlegać profilowaniu w celu przedstawienia ofert promocyjnych dla wybranych klientów.
 4. W pomieszczeniach ogólnodostępnych Hotelu Sajmino Family House oraz na terenie przyległym, stosowany jest monitoring wizyjny mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz przebywających w zasięgu monitoringu osób i mienia, a także umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących firmie lub narażających ją na straty, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Teren objęty monitoringiem oznaczony jest znakami graficznymi oraz oznaczeniami słownymi.